Ochrona danych osobowych

RODO

Regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLANDCHARITYFESTIVAL.PL

Skąd mamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy dane, które zostały nam przekazane przez Państwa w wyniku korzystania z formularzy dostępnych na stronach internetowych pod adresem www.polandcharityfestival.pl oraz dane wskazane w wiadomościach e-mail kierowanych do nas bezpośrednio, a także dane podane podane podczas transakcji dokonywanych w naszym sklepie internetowym i dane podane w trakcie przekazywania darowizn.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, o ile zostały podane. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe:
• Imiona i nazwiska (dotyczy wszystkich osób kontaktujących się z nami)
• Nazwa grupy artystycznej lub firma przedsiębiorcy (dotyczy akredytacji prasowych, zgłoszeń wykonawców, sponsorów i partnerów)
• Adresy zamieszkania bądź siedziby i adresy do korespondencji, w tym: ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto (dotyczy akredytacji prasowych, wolontariuszy, sponsorów, partnerów, darczyńców oraz klientów sklepu internetowego)
• Numery telefonów (dotyczy wszystkich osób kontaktujących się z nami)
• Adresy e-mail (dotyczy wszystkich osób kontaktujących się z nami)
• Numery kont bankowych lub/i kart kredytowych (dotyczy klientów sklepu internetowego oraz akredytacji prasowych, sponsorów, partnerów i darczyńców)
• Numery NIP lub/i PESEL (dotyczy akredytacji prasowych, sponsorów ,partnerów, darczyńców, wolontariuszy oraz klientów sklepu internetowego)
• Datę urodzenia (dotyczy niepełnoletnich artystów oraz niepełnoletnich wolontariuszy)
• Rodzaj i numer dokumentu tożsamości, organ wydający, termin wydania i termin ważności (dotyczy akredytacji prasowych i wolontariuszy)
• Dane pracodawcy lub zleceniodawcy (dotyczy akredytacji prasowych)
• Nr legitymacji prasowej, datę wydania i datę ważności (dotyczy akredytacji prasowych)
• Wizerunek (dotyczy artystów oraz wolontariuszy, parterów i sponsorów, a ponadto wizerunek utrwalony podczas imprez i wydarzeń)
• Logo, logotypy, znaki graficzne, znaki słowno-graficzne (dotyczy artystów, sponsorów i partnerów)
• Utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w tym utwory muzyczne, graficzne i tekstowe (dotyczy artystów)

Dane te są przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany – w sytuacji korzystania z formularzy kontaktowych oraz w wyniku transakcji dokonywanych w naszym sklepie internetowym.
Dane te nie są profilowane.

W jakim celu przetwarzamy powierzone nam dane osobowe?
Państwa dane przetwarzamy na potrzeby realizacji celów, dla których zostały podane:
• Na potrzeby realizacji zamówień i transakcji dokonywanych w naszym sklepie internetowym.
• Na potrzeby zawarcia umów sponsoringu i umów o współpracę.
• Na potrzeby wydania akredytacji uprawniających do rejestrowania wydarzeń i publikacji materiałów prasowych oraz medialnych.
• Na potrzeby wydawania identyfikatorów.
• Na potrzeby zawarcia umów o wykonanie artystyczne.
• Udostępniony nam wizerunek artystów, nazwy własne, firmy, logotypy oraz utwory autorskie przetwarzamy na potrzeby promocji ich właścicieli lub/i dysponentów oraz promocji Poland Charity Festival.
• Wizerunek utrwalony podczas wydarzeń przy użyciu sprzętów rejestrujących dźwięk i obraz przetwarzamy na potrzeby zabezpieczenia wydarzenia, analizy przebiegu wydarzenia, publikacji relacji z wydarzenia przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa prasowego, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa zgromadzeń, bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony wizerunku oraz za uprzednią zgodą, o ile jej uzyskanie jest niezbędne.


Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich ujawnienia nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub/i nawiązać współpracy. Są one bowiem niezbędne dla określenia Państwa tożsamości oraz zabezpieczenia naszych i Państwa interesów. 

• Podanie niektórych danych jest niezbędne do zawarcia prawnie wiążących umów, np. umowy sprzedaży w sklepie internetowym, umów sponsoringu itp.
• Dane identyfikacyjne, takie jak imiona i nazwiska, nip lub pesel oraz dane dokumentu tożsamości są niezbędne do odpowiedniego zaadresowania ofert sponsorskich oraz określenia, kto jest lub będzie stroną umowy.

• Dane adresowe są niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży, wysyłki towarów oraz określenia, w jaki sposób możemy skontaktować się z Państwem w razie potrzeby wysłania pisma, np. faktury.
• Dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail są potrzebne do tego, abyśmy mogli wysłać Państwu bieżące informacje o Poland Charity Festival, planowanych wydarzeniach itp. Dzięki podaniu pełnych danych kontaktowych możemy też skontaktować się z Państwem w celach informacyjnych.
• Numery kont bankowych i kart kredytowych przechowujemy wyłącznie w wyniku dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym lub/i w wyniku dokonania darowizn. I wyłącznie dla celów realizacji zamówień oraz zwrotów, w celach dowodowych i podatkowych (to znaczy takich, które potwierdzają Państwa tożsamość lub/i transakcję i mogą służyć do identyfikacji Państwa jako naszych Darczyńców lub/i Klientów).
• Państwa dane przetwarzamy również w celach księgowych, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
• Państwa dane przetwarzamy również w celach wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. na potrzeby windykacji należnych nam kwot lub w związku z wszelkimi roszczeniami jakie mogą nam przysługiwać przeciwko Państwu (w wypadku naruszenia zawartej z nami umowy), a ponadto w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
• Państwa dane pozyskane w wyniku korzystania z serwisu PolandCharityFestival.pl nie są i nie będą wykorzystywane w celu realizacji innych świadczonych przez nas usług w ramach tej samej działalności gospodarczej, chyba że wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.


Czy Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych?
Nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w celach marketingowych bez wyraźnej zgody na takie działanie. Dotyczy to również mailingu. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO)

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
• Państwa dane osobowe pozyskane w celach zawarcia i realizacji umów będziemy przetwarzać do czasu niezbędnego dla prawidłowego wykonania tych umów przez Państwa oraz przez nas.
• Po zakończeniu trwania umowy, Państwa dane będą przechowywane w celach archiwizacyjnych i statystycznych przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w celach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo taką zgodę) przez okres nie dłuższy niż 10 lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
• Po zrealizowaniu zawartych umów Państwa dane będą przetwarzane w celach księgowych przez okres co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym je pozyskaliśmy, o ile w wyniku pozyskania Państwa danych doszło do zawarcia umowy. Okres ten może ulec zmianie, w przypadku zmiany przepisów podatkowych.
• Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w trakcie obowiązywania umowy będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania tych danych dopiero po zakończeniu trwania umowy lub/i wywiązania się przez wszystkie strony umowy ze swoich zobowiązań. W niektórych przypadkach, może to wiązać się z koniecznością wcześniejszego rozwiązania umowy. Pełne zaprzestanie przetwarzania Państwa danych będzie mogło nastąpić po wygaśnięciu ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z koniecznością przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych.
• Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych następuje natychmiast po uzyskaniu od Państwa żądania zaprzestania przetwarzania danych w tych celach lub ich usunięcia bądź ograniczenia sposobu przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
• Państwa dane osobowe są bezpieczne, a dostęp do nich mają wyłącznie Administrator danych osobowych oraz uprawnieni i upoważnieni pracownicy i pełnomocnicy: obsługa sklepu internetowego która musi znać Państwa dane aby móc zrealizować zamówienie albo manager, który musi znać Państwa dane w celu umożliwienia występu scenicznego.
• Dostęp do Państwa danych przez osoby inne niż Administrator jest ograniczony do minimum, co oznacza, że osoby te mają ograniczony dostęp do Państwa danych i wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
• W zakresie realizacji płatności online za zakupy w naszym sklepie oraz przekazywania darowizn, Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie (Imiona i nazwiska, dane rachunków bankowych i kart kredytowych, adresy stacjonarne, adresy e-mail, nr telefonów), są przekazywane do podmiotów (przedsiębiorców) realizujących płatności (pośredniczącym w transakcji), jest to np. PayU S.A.
• Dostęp do Państwa danych mają także uprawnione organy państwowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami, np. urząd skarbowy, policja, prokuratura, sądy i in.
• Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom trzecim wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń, np. kar umownych za nieuzasadnione wycofanie się z występu scenicznego. Podmiotami takimi są uprawnieni pracownicy lub prawnicy i kancelarie prawne działające z naszego upoważnienia (pełnomocnicy).
• Nie sprzedajemy i nie użyczamy Państwa danych osobom postronnym, w tym firmom marketingowym, bankom, innym sklepom itp.
• Państwa dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), a w przypadku konieczności ich przeniesienia w granicach EOG, odbędzie się to w zakresie i w sposób dopuszczony na podstawie RODO.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak mogą Państwo skontaktować się z Administratorem? 
• Administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas korzystania ze stron pod adresem polandcharityfestival.pl, w tym podanych podczas zakupów w naszym sklepie internetowym oraz danych przekazanych w wiadomościach e-mail i telefonicznie jest Paweł Gocławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Goclaw Investments Paweł Gocławski, z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 73C lok. 215, NIP 5262604078, będący jednocześnie właścicielem marki Poland Charity Festival.
• Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się podadresem: dane.osobowe@goclawski.com.pl , telefonicznie: 533011328, lub pocztą tradycyjną pod adresem: Skrytka Pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos.
• W zakresie obsługi płatności za zakupy dokonywane w naszym sklepie internetowym na stronach polandcharityfestival.pl administratorem danych jest także operator płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
• Z operatorem płatności PayU S.A. można skontaktować się poprzez stronę internetową pod adresem www. Payu.pl

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
• Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie, w tym żądania wygenerowania pliku z informacją o danych osobowych, ich weryfikacji, sprostowania i żądania usunięcia lub przeniesienia w każdym czasie.
• Mają Państwo prawo żądania zaprzestania przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.