Impresariat pcf

Regulamin sklepu

Możesz zostać gwiazdą Poland Charity Festival i wystąpić na naszych scenach czyniąc dobro razem z nami! Jeżeli jesteś artystą lub wykonawcą, albo reprezentujesz zespół lub grupę artystyczną, wyślij nam swoje zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego poniżej. Odpowiemy jak najszybciej.

REGULAMIN SKLEPU POLAND CHARITY SHOP

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania ze sklepu internetowego Poland Charity Shop, dostępnego na stronach internetowych pod adresem www.polandcharityfestival.pl, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Operatora, Użytkowników i Klientów.

§1 DEFINICJE

1. PCS (Poland Charity Shop) – portal internetowy lub jego wydzielona część, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży i/lub sprzedażą Towarów w tym praw i usług, na rzecz Sprzedających i/lub Beneficjentów, działający pod adresem www.polandcharityfestival.pl oraz pod adresem email:sklep@polandcharityfestival.pl ,prowadzony przez Operatora, w ramach inicjatywy Poland Charity Festival.
2. Operator – Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Goclaw Investments Paweł Gocławski z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 73 c lok. 215, NIP: 5262604078, REGON: 222078125, adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos oczekujący na wpis do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego bądź jego następca prawny. Ilekroć jest mowa o nazwie „Poland Charity Festival” lub „Poland Charity Shop” odnosi się to do ww. działalności gospodarczej. Operator świadczy usługę udostępnienia zasobów PCS na rzecz Użytkowników i odbiorców końcowych.  
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, inna niż Operator i korzystająca z PCS.
4. Towar – rzecz lub prawo albo usługa, które mogą być przedmiotem sprzedaży w PCS. Przedmiotem sprzedaży w PCS są przedmioty, usługi i/lub prawa przekazane przez darczyńców w celu ich dalszej sprzedaży i/lub licytacji na z góry określone cele charytatywne; przedmioty, usługi i/lub prawa przekazane przez ich twórców oraz dysponentów w celu dalszej sprzedaży na z góry określone cele charytatywne lub/i komercyjne; przedmioty, usługi i/lub prawa wcześniej nabyte odpłatnie i/lub nieodpłatnie przez Operatora w celu ich dalszej sprzedaży na potrzeby zebrania środków niezbędnych na organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze dobroczynnym. Cel sprzedaży Towaru określony jest w opisie Towaru.
5. Konto użytkownika – konto elektroniczne prowadzone przez Operatora w ramach PCS dla Użytkowników, pod unikalną nazwą (login), zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych hasłem, w postaci danych cyfrowych będących zbiorem zasobów gromadzonych w celu utrzymania danych Użytkownika i działań Użytkownika dokonywanych w PCS, o ile funkcjonalność PCS przewiduje możliwość tworzenia kont użytkowników.
6. Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem PCS.  
7. Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której dokonywana jest sprzedaż Towarów za pośrednictwem PCS, w ramach działalności charytatywnej Poland Charity Festival.
8. Sprzedający – użytkownik oferujący do sprzedaży za pośrednictwem PCS Towary, na podstawie odrębnej umowy z Operatorem. Umowa może być zawarta w dowolnej formie. Udostępnienie Towaru do sprzedaży za pośrednictwem PCS oznacza domniemanie istnienia umowy zawartej między Operatorem a Sprzedającym. Sprzedającym może być także sam Operator, o ile wprowadza do sprzedaży towary bądź prawa wcześniej nabyte przez siebie.
9. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży, w formie elektronicznej za pośrednictwem PCS.

§2 WARUNKI TECHNICZNE I CIASTECZKA

1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach. 
2. Pliki cookies używane są w celu: 
a) uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika, 
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług, 
c) udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi, 
d) tworzenia statystyk dla potrzeb Operatora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami 
e) na potrzeby serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
f) stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.
3. Użytkownik korzystający z PCS wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.  
4. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści PCS Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji PCS.
5. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy używaną przeglądarkę internetową, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne – mogą obsługiwać tę funkcję w odrębny sposób. Należy zapoznać się z opcjami i polityką prywatności w dokumentacji dostarczanej przez producenta urządzenia mobilnego. 


§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM

1. Umowa sprzedaży może zostać zawarta za pośrednictwem PCS w trybie zwykłym oraz w drodze aukcji, na rzecz Sprzedającego lub/i Beneficjenta.
2. W trybie zwykłym Kupujący składa zamówienie (oświadczenie woli o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży) Towaru, na stronie internetowej PCS poprzez kliknięcie przycisku umieszczonego przy Towarze, a umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Kupującego woli zawarcia umowy, poprzez kliknięcie linku otrzymanego automatyczną wiadomością e-mail i/lub poprzez dokonanie płatności.
3. W trybie sprzedaży w drodze aukcji wola zawarcia umowy zostaje wyrażona poprzez postąpienie wyrażone przez Użytkownika z chwilą kliknięcia przycisku umieszczonego przy Towarze akceptującego kwotę postąpienia lub poprzez wpisanie w odpowiednim polu kwoty postąpienia, a do umowy sprzedaży dochodzi w chwili przebicia przez Użytkownika wszystkich niższych ofert.
4. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Operatora. 
5.  Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.  
6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu i/lub Beneficjentowi danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy sprzedaży. 
7. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie pięciu dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Operatora. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Operatorem.
8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Operatora, może odstąpić od umowy sprzedaży. To samo dotyczy sytuacji, w której Operator jest Sprzedającym lub gdy sprzedaż następuje na rzecz Beneficjenta.


§4 CENY, PODATKI I OPŁATY

1. Podane ceny towarów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT, chyba że sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
2. Płatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego jest Sprzedający albo Beneficjent, jeżeli przepisy podatkowe nakładają na niego taki obowiązek.
3. Płatnikiem podatku dochodowego lub/i podatku od darowizny, jeżeli sprzedaż nastąpiła na rzecz Beneficjenta, jest Beneficjent.
4. Obowiązek udokumentowania sprzedaży i wystawienia dowodu sprzedaży spoczywa na Sprzedającym i/lub Beneficjencie.
5. Opis Towaru zawiera informację o osobie Sprzedającego, wysokości podatku VAT lub zwolnieniu z VAT.
6. Podane ceny uwzględniają koszty pakowania.
7. Podane ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki.
8. Koszty przesyłki są podawane w opisie Towaru.
9. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
10. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Kupujących są bezpłatne.
11. Operator pobiera od Sprzedającego lub/i Beneficjenta prowizję od sprzedanych Towarów w wysokości ustalonej ze Sprzedającym i/lub Beneficjentem, poprzez potrącenie lub marżę. Operator może zrezygnować z wynagrodzenia, jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Beneficjenta, w związku z działalnością dobroczynną Poland Charity Festival.
12. Operator może pobrać opłatę administracyjną od Sprzedającego lub/i Beneficjenta za wystawienie Towaru do sprzedaży w PCS, magazynowanie, przechowanie oraz pakowanie, na podstawie odrębnych ustaleń ze Sprzedającym albo Beneficjentem.
13. Dochody Operatora, po potrąceniach, uzyskane ze sprzedaży w PCS przeznaczane są na organizację wydarzeń dobroczynnych w ramach Poland Charity Festival chyba, że co innego wynika z opisu umieszczonego przy Towarze. Operator potrąca z dochodów kwoty niezbędne dla zabezpieczenia nakładów związanych z obsługą PCS, wynagrodzenia pracowników i współpracowników Operatora w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach Poland Charity Festival, utrzymania serwerów i domen oraz łączy internetowych i linii telefonicznych dla obsługi Poland Charity Festival, promocję Poland Charity Festival, promocję PCS, pokrycia innych kosztów administracyjnych niezbędnych dla utrzymania inicjatywy Poland Charity Festival i PCS, a w szczególności kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, opłat za media, opłat publicznoprawnych, obsługi księgowej, ochrony, najmu biura i magazynów, zakupu urządzeń biurowych.
14. Operator przekazuje Sprzedającemu lub/i Beneficjentowi należne kwoty ze sprzedaży, po potrąceniach, w terminach ustalonych ze Sprzedającym i/lub Beneficjentem, nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przez Kupującego.

§5 DOSTAWA, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE TOWARU

1. Sposób wysyłki Towaru, termin wysyłki oraz informacje o przewoźniku zawarte są w opisie Towaru.
2. Za dostarczenie przesyłki w stanie nienaruszonym oraz w odpowiednim terminie odpowiada przewoźnik, zgodnie z ustaloną przez niego polityką.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru przez przewoźnika, ani za terminowość wysyłki Towarów znajdujących się w magazynach Sprzedającego lub u podmiotów trzecich, z którymi Operatora nie łączą żadne umowy.
4. W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności kuriera oraz niezwłocznego powiadomienia Operatora.
5. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
6. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz usługi. Zwrotowi nie podlega także Towar nabyty w drodze licytacji, z której dochody przeznaczone są w całości lub w części na cele dobroczynne, na rzecz Beneficjentów. Zwrotowi nie podlegają bilety na wydarzenia kulturalne (niezależnie od daty wydarzenia), dzieła sztuki oraz vouchery z terminem wykorzystania krótszym niż 30 dni. Zwrotowi nie podlegają Towary nabywane w formie cyfrowej, m.in. pliki muzyczne i multimedialne, materiały video, kody rabatowe itp. Zwrotowi nie podlegają zakupione lub wylicytowane spotkania z artystami ani jakiekolwiek inne świadczenia oferowane na rzecz nabywców, osobiście przez osoby trzecie.
7. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Operatorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia celem uzyskania informacji o adresie do wysyłki zwracanego Towaru.
8. Zwroty na adres Operatora nie będą przyjmowane, chyba, że Operator był Sprzedającym.
9. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem).
10. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
11. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się, do pobrania na stronach PCS.
12. Operator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru wraz z ceną za pierwotną wysyłkę Towaru, po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i po uprzednim poinformowaniu Operatora przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie.
13. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Operatorem ustalą inną formę.
14. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Operator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru. 
15. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Operatora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru (zwroty na adres Operatora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa).
16. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Operator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.
17. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru. 


§6 KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu i w sprawach reklamacji w formie:
a) pisemnej na adres: Skrytka Pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos,
b) w formie e-mail, na adres: sklep@polandcharityfestival.pl
c) za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronach PCS
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub inny adres e-mail wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.

§7 WARUNKI UZYTKOWANIA PCS

1. Przedmiotem obrotu w PCS mogą być Towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez RP i postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Wystawiane na sprzedaż towary, prawa i usługi są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń, chyba że co innego wynika z opisu umieszczonego w PCS.
3. Korzystanie z PCS oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. O ile system teleinformatyczny PCS na to pozwala, po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika zakładane jest Konto co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług administracyjnych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. W innym wypadku, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę główną lub podstrony pod adresem www.polandcharityfestival.pl, a jej rozwiązanie następuje z chwilą opuszczenia tych stron, pod warunkiem nie rozpoczęcia transakcji za pośrednictwem PCS.
5. Zawarcie umowy z Operatorem przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Operatora.
6. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Operatora bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wykrycia działań Użytkownika zmierzających do utrudnienia lub destabilizacji działania PCS i jego podstron i/lub innych podstron pod adresem www.polandcharityfestival.pl
7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach PCS, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach PCS, w szczególności dokonał zakupu bądź zgłosił Towar do sprzedaży.


§8 REJESTRACJA

1. O ile system PCS na to pozwala, procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie linku wysłanego automatycznie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z chwilą rejestracji.
3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do Konta, nr pesel lub nr nip i ewentualnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 
4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych niezwłocznie po każdej zmianie.
5. Operator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości bądź dokumentów rejestrowych.
6. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Operatora, na warunkach określonych w aktualnej polityce dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych, dostępnej na stronach PCS.
7. Z konta Użytkownika korzystać może wyłącznie ten Użytkownik, który dokonał rejestracji. Korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie danych logowania do konta odbywa się na ryzyko Użytkownika i nie może stanowić podstawy występowania przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami.


§9 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Świadczenie usług w ramach PCS ma charakter bezterminowy.
2. Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny.
3. W przypadku kiedy Użytkownik był również Sprzedającym, pomimo rozwiązania umowy z Operatorem, Sprzedający ma obowiązek zrealizować złożone temu Sprzedającemu przez Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Postanowienie niniejsze nie obejmuje działań Operatora jako Sprzedającego.
4. Umowa może zostać rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia woli Operatora, w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę PCS i/lub Operatora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Operatora.  
5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje po zleceniu zamknięcia Konta oraz po wywiązaniu się przez Sprzedającego z wszystkich zobowiązań wobec Operatora i Kupujących.


§10 ZASADY KORZYSTANIA Z PCS

1. Zawierając umowę z Operatorem w zakresie pośrednictwa w sprzedaży, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 
2. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres PCS, do pracowników PCS lub przy pomocy PCS nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik, zezwalając na umieszczenie w PCS dostarczonych danych i/lub treści, wyraża zgodę na wgląd w te dane przez Operatora, jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu, w tym przetwarzania poprzez, kadrowanie, redagowanie i korekty, obróbkę cyfrową, zwielokrotnianie oraz do publikacji.
4. W przypadku umieszczenia w PCS treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w PCS na następujących polach eksploatacji:  
a) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Operator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych PCS oraz w prowadzonych dla PCS profilach w mediach społecznościowych i prezentowania tych utworów innym użytkownikom oraz odbiorcom,  
b) utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii, 
c) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób jaki Operator uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników, 
d) umieszczania materiałów w bazach danych PCS oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Poland Charity Festival (i PCS) w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób jaki operator uzna za stosowne.  
5. Powyższa licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług PCS, zawieszenia lub usunięcia i dezaktywacji jego konta użytkownika z PCS przez Operatora, o ile konto zostało utworzone.
6. Użytkownik upoważnia Operatora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do PCS materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku wykorzystania utworów o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Poland Charity Festival oraz usunięcia z PCS i stron Poland Charity Festival.
8. Operator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem PCS. 


§11 OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego wysłania Towarów sprzedanych, chyba że zostały one powierzone Operatorowi na przechowanie i/lub do magazynowania.
2. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania umowy sprzedaży.
3. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania zasad lojalnej współpracy z Operatorem, z poszanowaniem dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.
4. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie naruszenia przez niego jakichkolwiek praw osób trzecich związanych z oferowanym do sprzedaży Towarem.
5. Opis sprzedaży oraz tytuł nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza PCS. 
6. Opis Towaru oraz tytuł Towaru nie mogą zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail ani żadnego innego sposobu kontaktu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, z pominięciem PCS. 
7. Opis oraz tytuł Towaru nie mogą zawierać propozycji zamiany Towaru. 
8. W opisie i tytule Towaru zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny Operatora. 
9. Operator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających, w tym do umieszczania napisu PCF/PCS/Poland Charity Festival w formie znaku wodnego na zdjęciach. 
10. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.  
11. W ramach sprzedaży w PCS Sprzedający nie może oferować sprzedaży Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy oraz prawa osób trzecich, a także Towarów powszechnie uznawanych za nieobyczajne, niebezpieczne i/lub naruszających obowiązującą politykę Operatora.  


§12 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich., chyba że sam wprowadza Towary do sprzedaży, nabyte wcześniej w tym celu.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania PCS.  
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Operator  podejmuje jednak kroki celem weryfikacji danych dotyczących Towarów i podejmuje działania niezbędne dla wyeliminowania działań niezgodnych z prawem i/lub regulaminem.
4. Operator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.
5. Informacje znajdujące się w PCS nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.  
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Towary wystawione do sprzedaży przez Sprzedających innych niż Operator , naruszenie przez sprzedających praw autorskich i majątkowych, praw dotyczących ochrony własności intelektualnej i/lub przemysłowej, w tym plagiaty, niezgodność towarów z opisem oraz wyceny Towarów.  
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników oraz za za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników innych niż Operator.
9. Treści umieszczane w opisach i komentarzach przez Użytkowników innych niż Operator nie są poglądami i opiniami Operatora.
10. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru i/lub odmowy jego wystawienia do sprzedaży, jeżeli uzna, że może mieć negatywny wpływ na wizerunek PCS lub Poland Charity Festival.  
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników PCS. 
12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania przedsiębiorców pośredniczących w realizacji płatności internetowych, operatorów tych płatności, wystawców czeków i kart kredytowych oraz banków realizujących przekazy pieniężne, a w szczególności za terminowości wpłat i wypłat oraz przekazywania środków pieniężnych na rzecz jakichkolwiek uczestników transakcji dokonywanych za pośrednictwem PCS.

§13 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
3. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług PCS w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług PCS w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku brak wypowiedzenia przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nową wersję Regulaminu PCS, w nowym brzemieniu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach PCS. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Operatora.